��n yaz�� ad��na ne yaz��lmal��

Yenido¤anda sünnet yap›lmal› m›? * - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=cocukcerrahisi&plng=tur&un=CCD-92499

Önbilgi/amaç: Son 10 y›lda yenido¤an döneminde sünnet uygulamas› ile ilgili kiflisel ... zukluk varl›¤›nda idrar yolu infeksiyonundan koru- yucu etki anlaml›yken, ... ifllemin hastanede bir doktor taraf›ndan yap›lmas› ve iyileflme sürecinin rahat ...